Tin tức

Hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về cách hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN theo quy định mới nhất năm 2024. Tìm hiểu về các tài khoản kế toán, chứng từ và quy trình hạch toán để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.

Các tài khoản sử dụng khi hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN

Khi thực hiện hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN, doanh nghiệp cần sử dụng các tài khoản kế toán phù hợp để ghi nhận các khoản thuế chậm nộp và các khoản phạt liên quan. Dưới đây là một số tài khoản quan trọng mà bạn cần biết:

Tài khoản 3339

Tài khoản 3339 – “Tiền chậm nộp thuế TNDN” được sử dụng để ghi nhận số tiền nợ thuế chậm nộp của doanh nghiệp. Đây là một tài khoản tạm thời cho đến khi tiền được thanh toán hoặc điều chỉnh. Khi hạch toán, số tiền nợ thuế chậm nộp sẽ được ghi nhận trong tài khoản này.

Tài khoản 3334

Tài khoản 3334 – “Thuế TNDN chưa được khấu trừ” sẽ được sử dụng để ghi nhận số tiền thuế TNDN chưa được khấu trừ trong kỳ kế toán hiện tại. Đây là tài khoản quan trọng để doanh nghiệp biết được số tiền thuế TNDN còn phải thanh toán sau khi trừ đi các khoản khấu trừ khác.

Tài khoản 3331

Tài khoản 3331 – “Thuế TNDN chưa đóng” được sử dụng để ghi nhận số tiền thuế TNDN chưa được đóng trong kỳ kế toán. Đây là tài khoản quan trọng để theo dõi số tiền thuế TNDN còn phải đóng trong quá trình hạch toán.

Tài khoản 3335

Tài khoản 3335 – “Thuế TNDN chưa khấu trừ” được sử dụng để ghi nhận số tiền thuế TNDN chưa được khấu trừ trong kỳ kế toán. Tài khoản này cung cấp thông tin về các khoản thuế TNDN chưa được trừ đi các khoản khấu trừ khác.

Tài khoản 4211

Tài khoản 4211 – “Tiền mặt và các khoản tương đương tiền” sẽ được sử dụng để ghi nhận số tiền tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền thanh toán cho thuế TNDN chậm nộp. Đây là tài khoản quan trọng để ghi nhận các khoản thanh toán liên quan đến thuế chậm nộp.

Tài khoản 811

Tài khoản 811 – “Tiền chậm nộp thuế” được sử dụng để ghi nhận số tiền thuế TNDN chậm nộp của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp vi phạm quy định về thời hạn nộp thuế, số tiền chậm nộp sẽ được ghi vào tài khoản này. Đây là một tài khoản nợ, cho thấy số tiền cần phải thanh toán cho cơ quan thuế.

Tài khoản 911

Tài khoản 911 – “Nợ phải trả” là tài khoản được sử dụng để ghi nhận số tiền nợ phải trả liên quan đến tiền chậm nộp thuế TNDN. Khi doanh nghiệp chậm nộp thuế, số tiền này sẽ được ghi vào tài khoản 911. Đây là một tài khoản có tính chất nợ, cho thấy số tiền cần phải thanh toán cho cơ quan thuế.

Một số ví dụ sử dụng khi hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN

Trường hợp
Tình huống
Bút toán hạch toán
Ghi nhận tiền chậm nộp thuế TNDN
Doanh nghiệp ABC có số tiền thuế TNDN phải nộp trong kỳ là 100 triệu VNĐ nhưng chậm nộp 10 ngày với mức phạt là 0.03% mỗi ngày. Tổng số tiền phạt chậm nộp là 300,000 VNĐ.
Ghi nhận chi phí tiền chậm nộp:
– Nợ TK 811 – Chi phí khác: 300,000 VNĐ
– Có TK 3339 – Tiền chậm nộp thuế TNDN: 300,000 VNĐ
Thanh toán tiền chậm nộp thuế TNDN bằng tiền mặt
Doanh nghiệp ABC thanh toán tiền chậm nộp thuế TNDN bằng tiền mặt với số tiền 300,000 VNĐ.
Thanh toán tiền chậm nộp:
– Nợ TK 3339 – Tiền chậm nộp thuế TNDN: 300,000 VNĐ
– Có TK 111 – Tiền mặt: 300,000 VNĐ
Ghi nhận thuế TNDN phải nộp trong kỳ
Trong kỳ kế toán, doanh nghiệp ABC có số thuế TNDN phải nộp là 100 triệu VNĐ.
Ghi nhận thuế TNDN phải nộp:
– Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành: 100,000,000 VNĐ
– Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp: 100,000,000 VNĐ
Ghi nhận thuế TNDN chưa được khấu trừ trong kỳ
Doanh nghiệp ABC có số thuế TNDN chưa được khấu trừ trong kỳ là 20 triệu VNĐ.
Ghi nhận thuế TNDN chưa được khấu trừ:
– Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành: 20,000,000 VNĐ
– Có TK 3335 – Thuế TNDN chưa khấu trừ: 20,000,000 VNĐ
Thanh toán số thuế TNDN phải nộp bằng tiền gửi ngân hàng
Doanh nghiệp ABC thanh toán số thuế TNDN phải nộp là 100 triệu VNĐ bằng tài khoản tiền gửi ngân hàng.
Thanh toán thuế TNDN:
– Nợ TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp: 100,000,000 VNĐ
– Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 100,000,000 VNĐ
Ghi nhận số tiền nợ phải trả liên quan đến tiền chậm nộp thuế TNDN
Doanh nghiệp ABC ghi nhận số tiền nợ phải trả liên quan đến tiền chậm nộp thuế TNDN là 300,000 VNĐ.
Ghi nhận nợ phải trả:
– Nợ TK 811 – Chi phí khác: 300,000 VNĐ
– Có TK 911 – Nợ phải trả: 300,000 VNĐ

Các chứng từ cần có khi tiến hành hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN

Khi tiến hành hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN, các chứng từ sau đây cần được lập và bảo quản
 1. Phiếu thu, phiếu chi hoặc sổ cái: Đây là chứng từ chính để ghi nhận việc thu và chi tiền chậm nộp thuế TNDN. Chứng từ này cần ghi rõ thông tin như ngày, số chứng từ, diễn giải, số tiền nợ và số tiền có tương ứng.
 2. Biên bản kiểm tra của cơ quan thuế: Đây là chứng từ chứng minh việc xác định số tiền chậm nộp thuế TNDN và các khoản phạt, lãi suất phạt. Biên bản này cần được lưu trữ và đính kèm vào hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.
 3. Hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng (nếu có): Nếu doanh nghiệp cần vay nguồn tài chính để thanh toán tiền chậm nộp thuế TNDN, các hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng có liên quan cần được lập và bảo quản.
 4. Các báo cáo thuế: Các báo cáo thuế liên quan đến tiền chậm nộp thuế TNDN cũng cần được tổ chức và lưu trữ đầy đủ.

Tiền chậm nộp thuế TNCN hạch toán như thế nào

Để hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN, các bước cơ bản sau đây cần được thực hiện:
 1. Xác định số tiền chậm nộp thuế TNDN: Xác định số tiền thuế TNDN chậm nộp, bao gồm cả số tiền thuế và số tiền phạt, lãi suất phạt theo quy định của cơ quan thuế.
 2. Tạo tài khoản kế toán: Tạo các tài khoản kế toán liên quan đến tiền chậm nộp thuế TNDN trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, bao gồm tài khoản “Tiền mặt” (hoặc tài khoản ngân hàng), “Nợ phải trả” và “Các khoản phạt và lãi suất phạt.
 3. Lập chứng từ: Lập chứng từ kế toán để ghi nhận hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN. Chứng từ này có thể là phiếu thu, phiếu chi hoặc sổ cái tương ứng với việc thu và chi tiền chậm nộp thuế TNDN.
 4. Ghi nhận vào sổ sách: Thực hiện ghi nhận số tiền chậm nộp thuế TNDN vào sổ sách kế toán. Điều này bao gồm cập nhật các tài khoản kế toán liên quan và ghi rõ các thông tin như ngày, số chứng từ, diễn giải, số tiền nợ và số tiền có tương ứng.
 5. Kiểm tra và báo cáo: Cuối cùng, kiểm tra kỹ lưỡng các bước hạch toán đã được thực hiện đúng và đầy đủ. Đảm bảo rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh chính xác tình hình tiền chậm nộp thuế TNDN.

Hạch toán khi xác định tiền phạt chậm nộp thuế TNCN

Khi xác định số tiền phạt chậm nộp thuế TNDN, các bước sau đây cần được thực hiện:
 1. Xác định số tiền phạt: Dựa trên quy định của cơ quan thuế, tính toán số tiền phạt dựa trên số tiền chậm nộp và lãi suất phạt.
 2. Tạo tài khoản kế toán: Tạo tài khoản kế toán để ghi nhận số tiền phạt chậm nộp thuế TNDN. Thông thường, tài khoản “Các khoản phạt và lãi suất phạt” được sử dụng cho mục đích này.
 1. Lập chứng từ: Lập chứng từ kế toán để ghi nhận số tiền phạt chậm nộp thuế TNDN. Chứng từ này có thể là phiếu chi, sổ cái hoặc các tài liệu tương tự.
 2. Ghi nhận vào sổ sách: Thực hiện ghi nhận số tiền phạt chậm nộp thuế TNDN vào sổ sách kế toán, bao gồm cập nhật các tài khoản kế toán liên quan và ghi rõ các thông tin như ngày, số chứng từ, diễn giải, số tiền nợ và số tiền có tương ứng.

Hạch toán khi thanh toán tiền phạt chậm nộp thuế

Khi thanh toán tiền phạt chậm nộp thuế TNDN, các bước sau đây cần được thực hiện:
 1. Xác định số tiền thanh toán: Xác định số tiền bao gồm cả số tiền chậm nộp và số tiền phạt, lãi suất phạt mà doanh nghiệp cần thanh toán cho cơ quan thuế.
 2. Tạo tài khoản kế toán: Tạo tài khoản kế toán để ghi nhận số tiền thanh toán tiền phạt chậm nộp thuế TNDN. Thông thường, tài khoản “Tiền mặt” hoặc tài khoản ngân hàng được sử dụng.
 3. Lập chứng từ: Lập chứng từ kế toán để ghi nhận thanh toán tiền phạt chậm nộp thuế TNDN. Chứng từ này có thể là phiếu chi, sổ cái hoặc các tài liệu tương tự.
 4. Ghi nhận vào sổ sách: Thực hiện ghi nhận số tiền thanh toán tiền phạt chậm nộp thuế TNDN vào sổ sách kế toán. Cập nhật các tài khoản kế toán liên quan và ghi rõ thông tin như ngày, số chứng từ, diễn giải, số tiền nợ và số tiền có tương ứng.
 5. Xác nhận thanh toán: Sau khi tiến hành ghi nhận, doanh nghiệp cần xác nhận rằng số tiền phạt chậm nộp thuế TNDN đã được thanh toán đúng theo quy định của cơ quan thuế. Điều này đảm bảo rằng các khoản nợ và phạt liên quan đã được giải quyết và doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật.

FAQ về hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN:

1. Tại sao cần hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN?

Hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN là quy trình ghi nhận và xử lý số tiền thuế TNDN chậm nộp của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tình hình nợ thuế, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và tránh các hậu quả pháp lý và tài chính tiềm tàng.

2. Có bao nhiêu tài khoản kế toán liên quan đến tiền chậm nộp thuế TNDN?

Có ba tài khoản kế toán chính liên quan đến tiền chậm nộp thuế TNDN. Đó là “Tiền chậm nộp thuế” (Tk 811), “Nợ phải trả” (Tk 911) và “Các khoản phạt và lãi suất phạt” (tài khoản tùy chọn).

3. Tiền chậm nộp thuế TNDN được ghi nhận là nợ hay có?

Tiền chậm nộp thuế TNDN được ghi nhận là nợ trong tài khoản “Tiền chậm nộp thuế” (Tk 811). Điều này cho thấy doanh nghiệp có số tiền cần phải thanh toán cho cơ quan thuế.

4. Làm thế nào để xác định số tiền phạt chậm nộp thuế TNDN?

Số tiền phạt chậm nộp thuế TNDN được xác định dựa trên quy định của cơ quan thuế, bao gồm cả số tiền chậm nộp và lãi suất phạt. Thông thường, cơ quan thuế sẽ áp dụng một tỷ lệ phạt hàng ngày hoặc hàng tháng trên số tiền chậm nộp.

5. Có cần lập chứng từ khi hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN?

Có, việc lập chứng từ là cần thiết để ghi nhận và minh bạch hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN. Chứng từ có thể là phiếu thu, phiếu chi hoặc sổ cái, và nó cần ghi rõ thông tin chi tiết như ngày, số chứng từ, diễn giải, số tiền nợ và số tiền có tương ứng.

Kết bài 

Nếu bạn đang gặp bất kỳ khó khăn nào trong nghiệp vụ kế toán liên quan đến hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN, hãy liên hệ ngay hotline 0274.626.7789 để được sự hỗ trợ từ chuyên gia kế toán Hinh Lam. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này, Hinh Lam sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề và đảm bảo quy trình kế toán của bạn diễn ra một cách suôn sẻ và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay để nhận được sự tư vấn tốt nhất!