Tin tức

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng định hướng và chuẩn hóa công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Nắm bắt hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất là nền tảng vững chắc cho mọi doanh nghiệp và kế toán viên. Bài viết này cung cấp cái nhìn toàn diện về các chuẩn mực kế toán hiện hành, giúp bạn hiểu rõ chuẩn mực kế toán là gì và ứng dụng chúng hiệu quả trong thực tiễn.

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán được hiểu là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, và hướng dẫn được thiết lập để hướng dẫn cách thức ghi chép, báo cáo tài chính một cách minh bạch và chuẩn xác. Việc tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực kế toán không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính pháp lý trong quản lý tài chính mà còn nâng cao uy tín và sự tin cậy từ phía đối tác, nhà đầu tư.
then-muc-ke-toan-1
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đặc điểm chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán hiện hành có những đặc điểm sau:
 • Được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam.
 • Mang tính bắt buộc áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam – cơ quan quản lý nhà nước về kế toán.
 • Được sửa đổi, bổ sung định kỳ để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Ý nghĩa chuẩn mực kế toán đối với doanh nghiệp

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán mới nhất mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:
 • Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng thông tin kế toán, giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác hơn.
 • Tăng tính minh bạch, so sánh được trong báo cáo tài chính, góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, tránh các rủi ro vi phạm.
 • Dễ dàng tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế, hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Đợt 1: Ban hành 4 chuẩn mực kế toán ngày 31/12/2001

Trong đợt này, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành 4 chuẩn mực kế toán đầu tiên, bao gồm:
 • Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung
 • Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho
 • Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình
 • Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình

Đợt 2: Ban hành 6 chuẩn mực ngày 31/12/2002

Tiếp nối, trong đợt này Bộ Tài chính đã ban hành thêm 6 chuẩn mực kế toán mới:
 • Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư
 • Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản
 • Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư tài chính
 • Chuẩn mực số 08 – Ghi nhận và trình bày báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực số 09 – Hợp nhất kinh doanh
 • Chuẩn mực số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Đợt 3: Ban hành 6 chuẩn mực ngày 30/12/2003

Trong đợt này, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành 6 chuẩn mực kế toán mới:
 • Chuẩn mực số 11 – Công cụ tài chính
 • Chuẩn mực số 12 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chuẩn mực số 13 – Nghiệp vụ liên kết
 • Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác
 • Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng
 • Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay

Đợt 4: Ban hành 6 chuẩn mực ngày 15/02/2005

Trong giai đoạn này, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành 6 chuẩn mực kế toán mới:
 • Chuẩn mực số 17 – Báo cáo về bộ phận
 • Chuẩn mực số 18 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
 • Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm
 • Chuẩn mực số 20 – Thuế thu nhập hoãn lại
 • Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực số 22 – Báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng

Đợt 5: Ban hành 4 chuẩn mực ngày 28/12/2005

Đợt ban hành mới nhất vào năm 2005 gồm 4 chuẩn mực kế toán sau:
 • Chuẩn mực số 23 – Các bên liên quan
 • Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 • Chuẩn mực số 26 – Chế độ kế toán doanh nghiệp
Như vậy, đến nay Việt Nam đã ban hành tổng cộng 26 chuẩn mực kế toán chi tiết, bao quát các lĩnh vực cơ bản của công tác kế toán tại doanh nghiệp. Hệ thống này được xây dựng dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam.
Để xem chi tiết, bạn có thể dowload file miễn phí 26 chuẩn mực kế toán
Việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành là bắt buộc với tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán, tăng tính minh bạch và so sánh được trong báo cáo tài chính.
Ngoài ra, việc áp dụng thành thạo hệ thống chuẩn mực kế toán sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng hội nhập và hợp tác với các đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh.
Với những thông tin cơ bản về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam trên, hy vọng bạn đọc sẽ có được sự hiểu biết cần thiết, từ đó vận dụng thành thạo trong hoạt động kế toán doanh nghiệp.
Hãy liên hệ với Hinh Lam theo hotline 0274.626.7789 nếu bạn cần hỗ trợ về nghiệp vụ kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!