Tin tức

Trong lĩnh vực kế toán, bảng cân đối kế toán cuối kỳ đóng vai trò quan trọng như một công cụ kiểm tra, giúp doanh nghiệp và các bên liên quan hiểu rõ hơn về tổng quan về tài sản và nguồn vốn của mình. Bài viết sẽ đi sâu vào hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ chuẩn mẫu.

Bảng cân đối kế toán cuối kì là gì?

Bảng cân đối kế toán cuối kỳ là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán, được sử dụng để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu kế toán trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là cuối kỳ tài chính (thường là một năm tài chính).

Phản ánh tổng quát về giá trị tài sản và nguồn gốc hình thành tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể, biểu hiện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đó.

bang-can-doi-ke-toan-cuoi-ki
Bảng cân đối kế toán cuối kỳ là gì?

Các thành phần bảng cân đối kế toán cuối kì

Bảng cân đối kế toán cuối kỳ là một tài liệu tài chính mà các doanh nghiệp tạo ra để phản ánh tình hình tài sản của họ. Đây là kết quả của việc tổng hợp và cân đối, dựa trên sự cân đối vốn của các khoản kế toán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giá trị của các tài sản này chỉ được thể hiện tại một điểm thời điểm cụ thể, không phản ánh quá trình di chuyển của chúng.

Phương trình kế toán đơn giản nhưng quan trọng này thể hiện mối quan hệ giữa tài sản dựa trên cấu trúc vốn kinh doanh và tài sản dựa trên nguồn gốc hình thành vốn kinh doanh:

Tài sản = Nguồn vốn.

Bảng cân đối kế toán đầy đủ có kết cấu gồm 2 phần:

Phần I là phần Tài sản, là nơi phản ánh tài sản của doanh nghiệp theo cấu trúc vốn kinh doanh. Trong phần này, các tài sản được liệt kê và phân loại dựa trên cách chúng góp phần vào việc tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Phần II là phần Nguồn vốn, là nơi phản ánh tài sản của doanh nghiệp theo nguồn hình thành vốn kinh doanh. Trong phần này, các nguồn vốn được liệt kê và phân loại dựa trên cách chúng được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

bang-can-doi-ke-toan-cuoi-ki1
Bảng cân đối kế toán cuối kì cần có gì

Cơ sở lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Cơ sở lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ là quá trình quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Các bảng cân đối tài khoản kế toán đều được lập dựa trên cơ sở dưới đây:

  • Dựa trên sổ kế toán tổng hợp hoặc các sổ, thẻ kế toán chi tiết, hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
  • Sử dụng Bảng cân đối kế toán của năm trước (để thể hiện cột đầu năm);
  • Dựa vào “Số đầu năm“: Sử dụng số liệu cột “Số cuối kỳ” từ Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12 của năm trước;
  • Cột “Số cuối kỳ“: Lấy “Số dư cuối kỳ” của các tài khoản tương ứng trên Bảng cân đối kế toán trong năm hiện tại.

Lưu ý trên bảng cân đối kế toán: Tổng tài sản phải = Tổng nguồn vốn. Điều này giúp đảm bảo tính cân đối và minh bạch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

bang-can-doi-ke-toan-cuoi-ki2
Cơ sở lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ chính xác

Các bước lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ chi tiết

bang-can-doi-ke-toan-cuoi-ki3
Các bước lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ nhanh chóng

Bước 1: Xác định ngày báo cáo cho Bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Bảng cân đối kế toán cuối kỳ phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một điểm thời cụ thể, không phải trong một khoảng thời gian. Do đó, tiêu đề của bảng cân đối kế toán cuối kỳ thường ghi rõ “vào một ngày nhất định” (ví dụ: vào ngày 31 tháng 12 năm 2023).

Bảng cân tài khoản đối kế toán cuối kỳ thường được lập vào cuối năm tài chính (được lập một lần mỗi năm vào ngày cuối cùng của tháng 3 hoặc tháng 12), nhưng cũng có thể lập vào bất kỳ thời điểm nào, chẳng hạn như hàng quý hoặc nửa năm.

Bước 2: Thu thập các tài khoản trên bảng cân đối kế toán cuối kỳ và tính tổng tài sản

Sau khi xác định được ngày lập báo cáo, từ tất cả các tài khoản được ghi trong sổ cái chung và báo cáo số dư thử, bảng cân đối kế toán cuối kỳ chỉ hiển thị các tài khoản cố định – là những tài khoản có số dư được chuyển sang kỳ kế tiếp – ví dụ như tiền mặt, tài sản cố định.

Nhiệm vụ tiếp theo là liệt kê tất cả các mục tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, sau đó là tài sản dài hạn.

Cộng tổng tài sản ngắn hạn và tổng tài sản dài hạn lại với nhau, thu được giá trị tổng tài sản trên bảng cân đối tài khoản kế toán.

Bước 3: Tính tổng nợ phải trả

Trong bước này, cần thực hiện việc liệt kê các khoản nợ của doanh nghiệp và phân loại chúng thành hai loại là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Liệt kê giá trị của mỗi thành phần từ tài khoản số dư thử và sau đó tổng hợp chúng lại để tính tổng giá trị của nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

bang-can-doi-ke-toan-cuoi-ki4
Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ cho doanh nghiệp

Bước 4: Sắp xếp tài sản và nợ phải trả theo đúng thứ tự

Sau khi chuẩn bị sẵn các phần tài sản và nợ phải trả, hãy sắp xếp chúng theo thứ tự phù hợp. Cần sắp xếp tài sản theo thứ tự giảm dần của tính thanh khoản và sắp xếp nợ phải trả theo thứ tự giảm dần của khả năng thanh toán.

Bước 5: Tính vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của các cổ đông được liệt kê ngay bên dưới phần nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán cuối kỳ. Vốn chủ sở hữu của các cổ đông phản ánh giá trị của doanh nghiệp nếu nó bị thanh lý hoặc đóng cửa. Nó bao gồm hai loại đầu tư: vốn góp của các nhà đầu tư/cổ đông và lợi nhuận hoặc lỗ tích lũy trong kinh doanh.

Liệt kê các giá trị của từng thành phần vốn chủ sở hữu của từng cổ đông từ tài khoản số dư thử và cộng chúng lại để tính tổng nợ phải trả của các cổ đông. Sau đó, tính tổng nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán bằng cách cộng tổng hợp số tiền cuối cùng ở trong bước 3 (giá trị nợ phải trả) và trong bước 5 (giá trị vốn chủ sở hữu).

Khi hoàn thành, doanh nghiệp sẽ có một bảng cân tài khoản đối kế toán hoàn chỉnh. Hãy đảm bảo rằng bảng cân đối kế toán cuối kỳ tuân thủ công thức Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Bảng cân đối kế toán mẫu

Dưới đây là bảng cân đối kế toán mẫu mà các kế toán viên nên tham khảo để lập bảng chuẩn.

bang-can-doi-ke-toan-cuoi-ki5
Bảng cân đối kế toán mẫu cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục là Mẫu số B 01 – DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
bang-can-doi-ke-toan-cuoi-ki6
Bảng cân đối kế toán mẫu cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục là Mẫu số B 01/CDHĐ – DNKLT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Quá trình lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận để đảm bảo rằng thông tin tài chính được thể hiện một cách chính xác và minh bạch. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp và là công cụ quan trọng để quản lý và ra quyết định trong hoạt động kinh doanh. Hãy liên hệ hotline 0274.626.7789,  Hinh Lam sẽ giúp bạn mọi khó khăn trong nghiệp vụ kế toán!